ห้องปฏิบัติการทดสอบความเข้ากันได้
ทางชีวภาพของเครื่องมือทางการแพทย์

Laboratory for Biocompatibility Testing of Medical Devices

World-Class Biocompatibility Testing Laboratory for Medical Device Industry

การรับรอง ISO/IEC 17025:2017

ข้อกำหนดว่าด้วยความสามารถในการดำเนินการทดสอบและสอบเทียบ
ซึ่งห้องปฏิบัติการคุณภาพสูงทุกห้องต้องมี

ความว่องไวในโลกที่ต้องเร่งรีบ

ในการรักษาโรค เวลาเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่ง
บริการ Fast Track ของเราตอบโจทย์โดยการออกผลภายใน 14 วัน

ที่มาของสมรรถนะคือความรู้

ชัดเจน เจาะลึก เข้าถึงได้ การอบรมของเรานับถือสามปัจจัยนี้
เพื่อเพิ่มความรู้และสมรรถนะของทุกท่านที่เข้าอบรม

บริการด้วยมาตรฐานระดับโลก

Service With a Global Standard

ห้องปฏิบัติการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเครื่องมือทางการแพทย์เป็นหัองปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ในด้านการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ อันได้แก่ ทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ของเครื่องมือแพทย์ เช่น แผ่นปิดแผล

เราอยู่ภายใต้การบริหารงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเรามีความมั่นใจในการให้บริการด้วยมาตรฐานระดับโลก

บริการทดสอบเครื่องมือแพทย์ทางการแพทย์

ห้องปฏิบัติให้บริการทดสอบต่างๆดังนี้: การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ การทดสอบการแตกตัวของเม็ดเลือดแดง การทดสอบความไวต่อการติดเชื้อ การทดสอบระดับความปลอดเชื้อ และ การทดสอบเพื่อหาโลหะหนักในเครื่องมือแพทย์

บริการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติได้จัดอบรมสำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจหลักสูตรอบรมเช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเลี้ยงเซลล์ การอบรมเชิงปฏิบัติการความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ และการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย

ข่าวล่าสุด

Latest News

ห้องปฏิบัติการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเครื่องมือทางการแพทย์ ขอประกาศผลงานของเราที่ลูกค้ามีความพึงพอใจอย่างยิ่ง

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ การปฏิบัติงานด้านการเลี้ยงเซลล์ (Cell Culture) ครั้งที่ 12

ในวันที่ 3 – 4 เมษายน 2567 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับห้องปฏิบัติการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเครื่องมือทางการแพทย์ ISO:17025 ได้จัดกิจกรรมการสอนทางด้านอุปการณ์และเครื่องมือแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและอัตรากำลังคนในภาคส่วนอุตสาหกรรมอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ ทางห้องปฏิบัติการจัดอบรมในหัวข้อ “การเลี้ยงเซลล์ (Cell Culture)” โดยมีผู้เข้าอบรมจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี 2567 ช่วง พ.ค. – ธ.ค.

ห้องปฏิบัติการทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเครื่องมือทางการแพทย์ ISO17025 จะจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการในหัวข้อดังต่อไปนี้ ด้านความเข้ากันได้ทางชีวภาพของเครื่องมือแพทย์ (Biocompatibility Testing of Medical Devices) ด้านการเลี้ยงจุลินทรีย์ (Microbial Culture) และด้านการเลี้ยงเซลล์ (Cell Culture)

อ่านเพิ่มเติม